Pásový schodolez

Pásový schodolez je vďaka jedinečnému technickému riešeniu najjednoduchšie manipulovateľný schodolez určený na prekonávanie bariér v interiéri a exteriéri.

Prefinancovanie cez štátny príspevok

Popis

Pásový schodolez LG2004 je vďaka svojmu jedinečnému revolučnému a patentovanému technickému riešeniu najjednoduchšie manipulovateľný, obslužný a skladovateľný schodolez určený na prekonávanie bariér v interiéri a exteriéri.

Schodolez je okrem domácej starostlivosti vhodný aj ako riešenie bezbariérovosti vo verejných budovách a objektoch.

Pásové schodolezy LG 2004 vynikajú hlavne patentovaným riešením jednoduchého otáčania na malých priestoroch až o 360˚ vďaka štyrom výsuvným kolieskam, čo uľahčuje prácu a námahu obsluhujúcej osobe. Ak budú kolieska vysunuté, je možné s týmto schodolezom aj jazdiť po rovných plochách.

Medzi ďalšie prednosti schodolezu patria skladacie úchopové prvky na pripevnenie vozíka na riadidlá schodolezu. Tieto prvky zmenšia rozmery riadidiel a tým umožnia lepšie skladovanie a prepravu schodolezu.

Schodolez je možné jednoducho rozložiť a prepraviť v kufri osobného auta, čo umožňuje imobilnému bezbariérový prístup aj na viacerých schodiskách či miestach. Jeho použitie je vhodné aj všade tam, kde nie je možná inštalácia plošín alebo schodiskových výťahov.

Schodolez má taktiež nízku hmotnosť, čo je jeho výhodou. Plusom schodolezu je vybavenie ovládacími a bezpečnostnými prvkami, ktoré je možné ovládať tak z hornej, ako aj z dolnej časti. Vďaka jednoduchému ovládaniu a neuveriteľnému dojazdu, zvládne asistent prácu s týmto schodolezom veľmi ľahko, rýchlo a po dlhú dobu. Pásové schodolezy sú bezpečnejšie, než schodolezy kolieskové.

Pásový schodolez LG2004 je primárne určený na rovné alebo členité schodisko s odpočívadlom (platformou) alebo bez neho s možnosťou otáčania o 360˚.

Shodolez mate možnosť ZDARMA odskúšať na vašich schodoch – stačí zavolať na bezplatnú linku 0800 194 984.


Pásový schodolez – benefity

 • Jednoduché otáčanie o 360° = minimálna námaha (vďaka 4. výsuvným kolieskam).
 • Skladacia horná aj dolná konštrukcia úchopových prvkov na kormidle. 
 • Neuveriteľný dojazd až 60 poschodí  na jedno nabitie (pri záťaži 80 kg).
 • Ovládacie a aretačné prvky sú na riadidlách. 
 • Výškovo nastaviteľná opierka hlavy. 
 • Bezpečnostný pás/pásy pre zaistenie väčšej bezpečnosti.  
 • Špeciálny vrúbkovaný pás určený na všetky povrchy, vďaka nemu nedôjde k poškrabaniu povrchu Vašej podlahy.
 • Indikátor stavu batérie.
 • Bezpečnostné mechanické spúšťanie alebo stúpanie schodolezu. 
 • Zakrytovanie pohonu schodolezu vrátanie pásov  (vďaka tomuto riešeniu nemôže dôjsť k prípadnému namotaniu oblečenia alebo ďalších vecí klienta a tým k ohrozeniu klienta).
 • Malé rozmery (celková dĺžka základne 98 cm).
 • Veľké množstvo príslušenstva a variant  pre rôzne typy vozíkov.
 • Jednoduchý transport a uskladnenie  vďaka rozložiteľnosti a skladnosti kormidla (naloženie do auta s vyvinutím minimálnej sily – hmotnosť schodolezu nehrá rolu).
 • Pásové schodolezy sú bezpečnejšie ako schodolezy kolieskové.

 

Technické špecifikácie

 • Nosnosť: 130 kg/(150 kg)
 • Operatívny dosah: 60 poschodí (s 80 kg užívateľom)
 • Dosah po signalizácii vybitia batérie: 4 poschodia (s 80 kg užívateľom)
 • Minimálna šírka schodiska: 75 cm
 • Minimálne rozmery podesty tvaru „L” schodisko: 98 x 98 cm
 • Minimálne rozmery podesty tvaru „U” schodisko: 98 x 170 cm
 • Max. sklon schodiska: 70 % = 35°
 • Rýchlosť jazdy : 15 schodov/min.
 • Celková hmotnosť: 46 kg
 • Napájanie nabíjačky:  220V (230V)
 • Výkon motoru: 300 W
 • Príkon nabíjačky: 80 W
 • Prevádzková a skladovacia teplota: -20 C° – +50 C°

 


 

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Zdvíhacie zariadenie je najmä:

 • schodolez,
 • zdvihák,
 • šikmá schodisková plošina,
 • zvislá schodisková plošina,
 • výťah,
 • stropné zdvíhacie zariadenie.

 


Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne,:

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;
 • ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a  nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
 • ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytne aj:

 • na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení,
 • ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne,:

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Kúpa zdvíhacieho zariadenia:

 • je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.
 • ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.

 


Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisomoprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

 


Ďalší peňažný príspevok

Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel. Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak:

 • je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
 • je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zariadenia, na ktoré bol poskytnutý príspevok,
 • vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

 


Konanie o príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

 


Výška príspevku

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

 


Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia priznal
  • na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
  • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia priznal, určí.

 


Povinnosti oprávnenej osoby

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:

 • kúpiť si zdvíhacie zariadenie do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak zdvíhacie zariadenie nie je možné kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo inštalujú a robia stavebné úpravy potrebné na ich prevádzku,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť zdvíhacie zariadenie  v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, ktorou bolo i zdvíhacie zariadenie, do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

 


Vrátenie príspevku

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento peňažný príspevok, alebo jeho pomernú časť, ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia:

 • predá alebo daruje zdvíhacie zariadenie,
 • zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť,
 • je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 • funkčné zdvíhacie zariadenie nekompenzuje sociálne dôsledky jej ŤZP; v takomto prípade môže fyzická osoba s ŤZP vrátiť funkčné zdvíhacie zariadenie.

Ak fyzická osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve vo výške hodnoty časti zdvíhacieho zariadenia, ktorú je možné technicky odinštalovať. Pohľadávka sa neuplatňuje, ak dedičia vrátia zdvíhacie zariadenie alebo jeho časť, ktorú možno technicky odinštalovať.

 

Ďalšie informácie

Rám

celková dĺžka základne 98 cm

Hmotnosť

47 kg

Nosnosť

130/150 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Pásový schodolez”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nebojte sa opýtať na čokoľvek. Či už potrebujete poradiť pri kúpe nového vozíka, doplnkov a komponentov alebo váš starý vozík potrebuje servis. Ak máte otázku na možnosti financovania, právnu radu alebo čokoľvek iné, sme tu pre vás. Počkajte na telefonát či e-mail od regionálneho konzultanta, ktorý sa vám ozve čoskoro.

V prípade niektorých produktov (ako napríklad vozíkov) vám radi poskytneme možnosť bezplatného otestovania priamo u vás doma. Stačí sa dohodnúť s naším konzultantom.


  Možno by sa Vám páčilo…

  • JAY Easy Fluid

   Sedačka s vysokým efektom na podporu stability panvy.

  • BREEZY RubiX

   Invalidný vozík BREEZY Rubix bol navrhnutý tak, aby bol zaistený maximálny komfort akéhokoľvek užívateľa po celý deň.

  • BREEZY BasiX

   Pohodlný a jednoducho použiteľný invalidný vozík Breezy BasiX je ideálny na príležitostné a krátkodobé použitie.