Ako sa dá získať invalidný vozík

Ako sa dá získať invalidný vozík

Lekársky poukaz

Môže Vám ho predpísať odborný lekár, nikdy nie tzv. všeobecný resp. obvodný lekár.

Na lekársky poukaz Vám môže byť vydaná pomôcka, ktorá je zaradená v zozname plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotníckych pomôcok vydaným ministerstvom zdravotníctva. Každá z týchto pomôcok má pridelený kód ZP.

Tento kód spolu s Vašimi údajmi vpíše lekár do lekárskeho poukazu. Takto predpísaný poukaz je nutné dodať do Vašej zdravotnej poisťovne na schválenie.

Peňažný príspevok

O druhý mechanický alebo druhý elektrický vozík môžete žiadať Váš príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak máte prvý vozík hradený cez zdravotnú poisťovňu a je stále v dobe užitnej.

O vozík môžete požiadať písomnou formou, a to cez peňažný príspevok na pomôcku. Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 EUR, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 EUR.

Príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia od Okresného Úradu odboru Sociálnych vecí a Rodiny sa vydáva po podaní žiadosti o finančný príspevok. Na základe tohto príspevku máte napríklad nárok na zakúpenie druhého invalidného vozíka v prípade keď sa Vám vozík, ktorý ste obdržali od zdravotnej poisťovne na základe lekárskeho poukazu pokazí, čím Vám vznikne problém s mobilitou.


Ak sa rozhodnete vybavovať si vozík cez zdravotnú poisťovňu, je dôležité vedieť nasledovné.

1)     Vybrať si vozík na mieru a vedieť potom kód vozíka.

2)     Vedieť či je vozík plne hradený poisťovňou, alebo so spoluúčasťou poistenca a koľko by ste mali doplácať.

3)     Vozík treba dať vypísať vášmu rehabilitačnému lekárovi – na poukaz na zdravotnícku pomôcku.

4)     Poukaz na zdravotnícku pomôcku musí ešte podpísať revízny lekár Vašej zdravotnej poisťovne.

5)     Potom odovzdáte poukaz firme a firma, kde ste si vozík vybrali Vám vozík dodá podľa dohody.

Na antidekubitnú sedačku do vozíka máte napríklad nárok na kus za dva roky!

Platnosť poukazu je mesiac odo dňa predpísania, preto je potrebné požiadať v príslušnej poisťovni o predĺženie platnosti poukazu. K e-receptom je taktiež potrebné predložiť príslušné doklady vydané poisťovňou (stanovisko revízneho lekára, oznámenie o schválení pomôcky, dohoda o používaní ZP).


Druhý vozík

Ak sa rozhodnete požiadať o druhý mechanický vozík príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, tak Vám môžu priznať maximálne 1 659,70 EUR. Závisí to však aj od vášho príjmu, ak máte príjem do dvojnásobku životného minima t. j. 396,18 EUR, tak je príspevok priznaný v sume 95 % z ceny pomôcky.

Postup pri podávaní žiadosti

Žiadosť sa podáva vždy písomne so stručným odôvodnením na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť  musí obsahovať

– meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu

– dátum jej narodenia

– adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu

– doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3 (Potvrdenie o pobyte)

– jej rodné číslo, ak je pridelené

– lekársky nález

– potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti

– vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

– potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť

– potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom

– ďalšie doklady, ktoré si úrad vyžiada


Tlačivá sú na stiahnutie aj na: www.upsvar.sk

 Ide o nasledujúce tlačivá

1) Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

2) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu

3) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Je dobré k žiadosti priložiť už aj predfaktúru od firmy na vybraný vozík ako doklad.

Konanie sa začína dňom prijatia žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a trvať môže až 60 dní.