Ako získať invalidný vozík

Vybaviť invalidný vozík za menej peňazí nie je také zložité, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Všetko o financovaní invalidného vozíka

Prvý krok k úspechu záujemcu o vozík je kontaktovať firmu, na ktorú má dobré referencie a ktorej ponuka sa mu páči.
Je bežným štandardom, že firma vozík predvedie a všetko klientovi vysvetlí, aby sa predišlo nesprávnemu výberu či nedostatočnému prispôsobeniu vozíka, čo by mohlo mať v budúcnosti nepíjemné následky. Viac sa dočítate v článku Faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere vozíka.

Teraz máte ako žiadateľ viacero možností:

 • Požiadať o úhradu vozíka zdravotnú poisťovňu
 • Obrátiť sa na štát (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

Odhadovaná dĺžka takéhoto procesu pri preplácaní štátom a zdravotnou poisťovňou je 1 až 2 mesiace. Pri zdravotníckych pomôckach na mieru treba rátať s dlhším procesom výroby: 46 týždňov

 • Posledná možnosť je zaplatiť vozík ako samoplatca. Táto možnosť je pravdepodobne najrýchlejšia, no najviac nákladná. 

1. Zdravotná poisťovňa

Pri vybavovaní cez zdravotnú poisťovňu je dôležité:

 • Vybrať si vozík na mieru
 • Poznať spôsob financovania vozíka: plne hradený zdravotnou posiťovňou/ so spoluúčasťou poistenca (aká bude suma doplatku)
 • Vedieť od dodávateľa kód vybraného vozíka

Postup pri mechanickom vozíku

 • Požiadajte vášho rehabilitačného lekára (RHB) alebo ortopedického protetika (OPR) o vystavenie poukazu na zdravotnícku pomôcku.
 • Poukaz na zdravotnícku pomôcku podpíše (schváli) revízny lekár vašej zdravotnej poisťovne (nezabudnite na tento kľúčový krok). Odhadovaná dĺžka: do 2 týždňov.
 • Poukaz (originál) odovzdajte firme, kde ste si vozík vybrali. Platí to aj v prípade elektronického poukazu. Priložte k poukazu aj podklady z poisťovne (Dohoda o používaní zdravotníckej pomôcky). 
 • Počkajte, kým firma vozík dodá podľa dohody (dĺžka dodania sa líši podľa miery individualizácie).

Postup pri elektrickom vozíku

 • Proces vystavenia poukazu na zdravotnícku pomôcku je v tomto prípade komplikovanejší. 
 • Poukaz musí prejsť rukami viacerých odborníkov: rehabilitačný lekárneurológ, psychológ , očný lekár.
 • Poukaz na zdravotnícku pomôcku podpíše (schváli) revízny lekár vašej zdravotnej poisťovne, ako aj pri mechanickom vozíku.
 • Poukaz na zdravotnícku pomôcku podpíše (schváli) revízny lekár vašej zdravotnej poisťovne (nezabudnite na tento kľúčový krok).
 • Poukaz (originál) odovzdajte firme, kde ste si vozík vybrali. Platí to aj v prípade elektronického poukazu. Priložte k poukazu aj podklady z poisťovne (Dohoda o používaní zdravotníckej pomôcky). 
 • Počkajte, kým firma vozík dodá podľa dohody (dĺžka dodania sa líši podľa miery individualizácie).
Platnosť poukazu je mesiac odo dňa predpísania, preto je potrebné požiadať v príslušnej poisťovni o predĺženie platnosti poukazu.
e-receptom je taktiež potrebné predložiť príslušné doklady vydané poisťovňou (stanovisko revízneho lekára, oznámenie o schválení pomôcky, dohoda o používaní ZP).

2. Prostredníctvom UPSVaR

Dôležitou poznámkou je, že štát možno žiadať o financovanie až v prípade, keď svoj prvý elektrický vozík už máte, bol hradený cez zdravotnú poisťovňu a je stále v dobe užitnej. Teda v prípade záujmu o elektrický vozík, musíte už jeden elektrický vozík vlastniť. To isté platí aj pri mechanickom vozíku.

 • O vozík žiadajte písomnou formou (je dobré k žiadosti priložiť už aj predfaktúru od firmy na vybraný vozík ako doklad).
 • Žiadosť o II. mechanický/elektrický invalidný vozík môže byť na ÚPSVaR podaná, akonáhle budete mať vybavený a doručený mechanický/elektrický invalidný vozík prostredníctvom zdravotnej poisťovne.
 • Príspevok na invalidný vozík od môže dosiahnuť maximálnu výšku 1 659,70 EUR na mechanický invalidný vozík.
 • Na elektrický vozík je maximálna výška príspevku  4 979,09 EUR . 
 • Lehota vybavenia žiadosti je 90-120 dní.

Žiadosť musí obsahovať:

 • osobné údaje žiadateľa o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu
 • lekársky nález
 • potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť
 • potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom žiadateľa
 • príp. iné doklady, ktoré si príslušný úrad vyžiada

Potrebné tlačivá